Procedury aktualne na dzień 29 maja 2020 r na podstawie WYTYCZNYCH Głównego Inspektora Sanepidu, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Poniżej szczegóły wdrożonych procedur na obozach organizowanych przez WiKARO-SPORT w okresie wakacji 2020r (OŚRODEK KALWA w PASYMIU)

Celem wdrażanych procedur jest:

 • Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku

Uczestnicy wypoczynku:

 1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku

Warunki zakwaterowania:

 1. Dzieci zakwaterowane będą w komfortowo wyposażonych domkach turystycznych typu BRDA, przeznaczone dla 6 osób (w tym roku będą wykorzystywane max przez 4 os) . W każdym z nich na parterze znajduje się węzeł sanitarny (z natryskiem i umywalką), salon z TV SAT, radiem i telefonem, aneks kuchenny (z lodówką) i dwie kanapy narożne w saloniku. Na piętro prowadzą drewniane, kręcone schodki, tam zaś znajdują się dwie sypialnie dwuosobowe z pojedynczymi łóżkami
 2. Domki w których mieszkać będzie grupa WiKARO-SPORT odizolowana jest co najmniej 100 m od innych domków na terenie ośrodka. Umożliwiać to będzie skuteczne odizolowanie i ograniczenie od osób niebędącymi uczestnikami naszego wypoczynku.
 3. W Ośrodku jest przewidziana infrastruktura (oddzielne wolne domki) umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 4. Pomiędzy turnusami będzie minimum 1 dzień aby wyeliminować do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
 5. Pomiędzy turnusami obiekt będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 6. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
 7. Umożliwimy natychmiastową interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza.
 8. Przygotowano regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.
 9. Przed rozpoczęciem wypoczynku zorganizowane zostanie szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.
 10. Należy upewnić się, że pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 11. Będziemy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji.
 12. Ośrodek umieści w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych oraz zapewni regularne napełnianie dozowników.
 13. Kierownik wypoczynku wyznaczy osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku.

Wyżywienie:

 1. Na dzień dzisiejszy planowana jest organizacja wyżywienia w oddzielnych zadaszonych pomieszczeniach przeznaczonych tylko dla jednej z grup na maksymalnie 15os
 2. Organizacja stołówki/punktu żywienia zorganizowana jest tak aby zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami z zachowaniem zasady, że przy stoliku będziemy usadzać uczestnicy jednej grupy.

Transport uczestników:

 1. Dojazd na miejsce wypoczynku odbędzie się Autokarem firmy Raftrans zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach oraz dla chętnych dojazd własny.
 2. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży

 1. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur.
 2. Uwzględnimy zalecenie aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).
 3. Zapewnimy i zobligujemy właściciela ośrodka do stałej dostępności mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywieszenia informacji (plakatów) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 4. Ograniczymy odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).
 5. Ograniczymy do minimum kontakt personelu kuchni i obsługi technicznej z uczestnikami i kadrą wypoczynku.
 6. Zapewnimy:
 • możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem
 • Dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku
 • Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby
 • Szybki kontakt z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Ponad to w celu realizacja programu uwzględnimy aby:

 1. Program wypoczynku był realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Ograniczyć do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych.
 3. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający był regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 4. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie była mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.
 5. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć usuniemy przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 6. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zajęciach każdej z grup
 7. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.

Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 3. Organizator zobowiązany jest zakwaterować kadrę w obiektach lub namiotach spełniających warunki bezpieczeństwa (opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
 4. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 5. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku.
 6. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.
 7. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie.