Polityka prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W WIKARO-SPORT popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Działając za WiKARO-SPORT Krzysztof Karos zwanym dalej WiKARO-SPORT, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos – jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów i usług oferowanych przez WiKARO-SPORT, a także w celach marketingowych.

WiKARO-SPORT Krzysztof Karos jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WiKARO-SPORT Krzysztof Karos z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 45/155, 05-500 Piaseczno, NIP: 522-118-70-40, Regon: 017384757.
 2. WiKARO-SPORT Krzysztof Karos przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez WiKARO-SPORT do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez WiKARO-SPORT (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.
  Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom.
 3. WiKARO-SPORT Krzysztof Karos przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym WiKARO-SPORT Krzysztof Karos jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez WiKARO-SPORT zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
  Firma będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach, usługach, zawodach).
 4. WiKARO-SPORT Krzysztof Karos przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (Imię i Nazwisko, adres zamieszkania mailowy, nr telefonu, nr. konta bankowego z którego wykonywany jest przelew, a w przypadku firm dodatkowo: NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy, regon) natomiast do ubezpieczenia dodatkowo (data urodzenia lub PESEL).
 5. Przetwarzanie przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 6. Przetwarzanie przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos. wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez WiKARO-SPORT
 7. Przetwarzanie przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 8. Posiadane przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione w części lub całości przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos są: pracownicy, współpracownicy WiKARO-SPORT Krzysztof Karos, biuro rachunkowe i księgowe, administrator strony internetowej, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos. w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 10. WiKARO-SPORT Krzysztof Karos nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 11. WiKARO-SPORT Krzysztof Karos przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). WiKARO-SPORT Krzysztof Karos przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 12. WiKARO-SPORT Krzysztof Karos ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 13. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, WiKARO-SPORT Krzysztof Karos poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 14. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie: < br /> „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych”.
 15. WiKARO-SPORT Krzysztof Karos informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e-maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
  Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z WiKARO-SPORT Krzysztof Karos lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, WiKARO-SPORT Krzysztof Karos uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.
  Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos Państwa danych do celów statystycznych i marketingowych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone WiKARO-SPORT Krzysztof Karos wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Niniejszy e-mail lub pismo jest również formą realizacji przez WiKARO-SPORT Krzysztof Karos, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Z poważaniem, Krzysztof Karos