Warunki uczestnictwa

Poniższe warunki uczestnictwa odnoszą się tylko do imprez organizowanych przez WiKARO-SPORT.

 1. Zasady ogólne
  1. Biuro zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń.
  2. Organizatorem jest WiKARO-SPORT.
   WiKARO-SPORT posiada Zaświadczenie o wpisie Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 765 oraz Ubezpieczenie Organizatora Turystyki w UNIQA Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. i jest odpowiedzialne za organizację imprezy oraz współpracę z kontrahentami.
  3. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez WiKARO-SPORT określają w nich udział Klientów i stanowią integralną część umowy wyjazdu.
 2. Zawarcie umowy wyjazdu
  1. Zawarcie umowy polega na wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika oraz opłaceniu zaliczki zgodnie z postanowieniami III punktu Warunków Uczestnictwa.
  2. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca umowę oraz inne osoby wymienione w Formularzu zgłoszeniowym.
  3. Zawarcie Umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów ustawowych.
 3. Warunki płatności
  1. Przy podpisaniu Umowy Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w ciągu 7 dni (wysokość i szczegóły w mailu po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego) od wypełnienia Formularza zgłoszeniowego.
  2. Pozostała część ceny winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
   • W przypadku rejestracji na obóz w terminie krótszym niż 30 dni do rozpoczęcia imprezy turystycznej płatności całej kwoty należy dokonać w ciągu 4 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego, nie później jednak niż na tydzień (7 dni) przed odjazdem.
  3. Organizator dopuszcza możliwość odstępstwa od tej zasady, wówczas w Umowie zostaną zawarte uzgodnione z Uczestnikiem terminy wpłat.
  4. Miejscem płatności jest biuro Organizatora lub wskazany rachunek bankowy.
  5. Brak wymaganych wpłat w oznaczonych terminach powoduje wygaśnięcie umowy.
 4. Prawa i obowiązki klientów.
  1. Uczestnik ma prawo do świadczeń organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej Umowy.
  2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy opieki pilotów oraz rezydentów Organizatora.
  3. Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń pracowników Organizatora, umożliwiających realizację programu imprezy.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych, paszportu i jeżeli wymagają tego przepisy, wiz turystycznych, ważnych co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy.
  5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych dewizowych, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i krajach tranzytowych, docelowych.
  6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.
  7. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie ustawowi i zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu

Jesteśmy w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego oraz posiadamy certyfikat potwierdzający ubezpieczenie w UNIQA.

Certyfikat Ubezpieczenia 2022-2023 WiKARO-SPORT